Privacybeleid

Privacybeleid

Mei 2018

ICE NV (hierna ‘ICE’) verbindt zich ertoe om uw privacy te respecteren. ICE bracht dit privacybeleid (‘Privacybeleid’) tot stand om u op de hoogte te brengen van de regels die ICE toepast inzake het verzamelen, gebruiken en communiceren van uw persoonsgegevens (namelijk alle informatie die het mogelijk maakt om u te identificeren zoals uw voornaam, naam, geslacht, moedertaal, geboortedatum, postadres (leverings- en facturatieadres), telefoonnummer, e-mailadres, bankkaartgegevens, aankoop-/bestelgeschiedenis, reparatiegeschiedenis, IP-adres, voorkeuren) op zijn website ice-watch.com, mobiele applicatie en sociale media (Instagram, Facebook en Twitter). ICE treft alle redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen elke vorm van misbruik en om ze veilig te bewaren. Door ons uw persoonsgegevens te communiceren waarbij u kennis neemt van ons Privacybeleid, gaat u akkoord met de voorwaarden ervan. Elke belangrijke wijziging die de bescherming van uw rechten beperkt, zal pas van kracht gaan nadat we uw expliciete toestemming ontvangen hebben.

 

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ICE NV (ondernemingsnummer: 0445.215.746; btw BE 0445.215.746)
Contacteer ons op:
Adres: Place Mc Auliffe 34, 6600 Bastogne, België
E-mailadres van de vertegenwoordiger voor de gegevensbescherming: privacy@ice-watch.com
Tel.: +32-(0)61 21 71 00

 

2. Welke categorieën van persoonsgegevens kunnen we verwerken?

 

Het gaat om alle soorten informatie die u aan ons overdraagt zoals uw voornaam, naam, geslacht, moedertaal, geboortedatum, postadres (leverings- en facturatieadres), telefoonnummer, e-mailadres, bankkaartgegevens, aankoop-/bestelgeschiedenis, reparatiegeschiedenis, IP-adres, voorkeuren tijdens: (i) een online aankoop, (ii) uw inschrijving voor het ontvangen van de nieuwsbrief en promotieaanbiedingen en voor de deelname aan wedstrijden, (iii) uw vrijwillige communicatie, (iv) uw deelname aan wedstrijden. We slaan ook de datum waarop de persoonsgegevens gedeeld werden op en, indien van toepassing, de datum waarop een wijziging werd doorgevoerd. Gelieve ons geen gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens van derden door te sturen of te communiceren (bv. rijksregisternummers, informatie over de etnische en sociale afkomst, politieke meningen, religieuze of andere overtuigingen, informatie over uw gezondheid, crimineel verleden of lidmaatschap van een vakbond). Voor alle informatie met betrekking tot jongeren onder de 16 jaar is de toestemming van een ouder of wettelijke voogd noodzakelijk. ICE behoudt zich het recht voor om op elk moment eender welk bewijs van ouderlijk akkoord te vragen zodat de persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt kunnen worden.

Informatie over uw interesses of voorkeuren

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen ook andere informatie bevatten, zoals uw productvoorkeuren en informatie over onderwerpen die u ons heeft gecommuniceerd in het kader van acties, wedstrijden, etc.

Informatie over uw aankopen - aanbevelingen

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen informatie over de transacties van uw aankopen bevatten, zoals de gekochte artikelen, de aankoopdatum en eventueel ook retourtransacties.

We kunnen eveneens de antwoorden of commentaren over de gekochte producten opslaan die we van u ontvangen in het kader van tevredenheidsenquêtes, alsook de klachten en aanbevelingen die u ons stuurt.

Informatie over cookies en andere vergelijkbare technieken

Wanneer u onze website of webshop bezoekt, kunnen we bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opslaan op basis van de cookies die we gebruiken.

ICE en de dienstverleners kunnen ook andere informatie van u verzamelen, namelijk uw IP-adres, MAC-adres, type computer, schermresolutie, OS-versie en internetbrowser, evenals informatie verzameld door het gebruik van cookies, tracking pixels, webbakens of andere vergelijkbare technologieën om u beter te kunnen dienen met gepersonaliseerde informatie en om het gebruik van de website voortdurend te vergemakkelijken. ICE en de dienstverleners kunnen ook andere informatie verzamelen, maar zonder dat de eindgebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. We raden u aan om, indien nodig, hun cookiebeleid na te gaan.

Bekijk voor meer informatie ons ‘Cookiebeleid’.

 

3. Waartoe gebruiken we uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke basis van deze gegevensverwerking?

 

De persoonsgegevens die u ons vóór 25 mei 2018 communiceerde, worden door ICE bewaard omdat er een gegrond belang bestaat om u informatie te verschaffen over onze producten/diensten die u zouden kunnen interesseren, promotieaanbiedingen, direct marketing en wedstrijden (wettelijke basis: artikel 6.1.f) van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de vrije omloop hiervan (hierna ‘AVG’). Het staat u uiteraard vrij om u hier op elk moment tegen te verzetten door ons te contacteren.

ICE gebruikt uw gegevens:

 • met uw toestemming (wettelijke basis: artikel 6.1 a) van de AVG:
  • wanneer u ons contacteert op welke manier dan ook, bv. voor een vraag over onze producten, om u te helpen de dichtstbijzijnde winkel te vinden, om u in te schrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief en promotieaanbiedingen, direct marketing en wedstrijden en/of om u een klantendienst aan te bieden;
  • om u belangrijke informatie te sturen over onze website en/of eender welke andere administratieve informatie;
  • wanneer u zich aansluit bij onze sociale netwerken;
  • om de informatie te ontvangen over onze producten/diensten, website, nieuwsbrief, promotieaanbiedingen, direct marketing en wedstrijden die u zou kunnen interesseren en om deze activiteiten te beheren;
  • om onze interne activiteit te vergemakkelijken, namelijk de gegevensanalyse, verificaties, ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering van onze website en diensten, identificatie van de gebruikstendensen en de doeltreffendheid van onze promotiecampagnes gebaseerd op de informatie die u ons vrijwillig verschaft.

U kan uw toestemming op elk moment intrekken (zie hieronder, punt 8).

 • wanneer er een rechtmatig belang is (wettelijke basis: artikel 6.1.f) van de AVG):
  • als u reeds een of meerdere producten aan uw winkelmandje heeft toegevoegd, maar de bestelling nog niet afgerond hebt, dan zullen we u een herinnering sturen.
 • in het kader van de uitvoering van uw koopovereenkomst (wettelijke basis: artikel 6.1 b) van de AVG:
  • Voor het opvolgen en verwerken van uw bestelling;
  • Voor het opvolgen en verwerken van klachten, herstellingen en retours;
  • Voor het algemene klantenbeheer, inclusief boekhouding.

Indien we deze gegevens niet ontvangen, kunnen we uw bestelling/reparatie niet behandelen.

 • om de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn, na te komen (wettelijke basis: artikel 6.1 c) van de AVG:

We zijn ook onderworpen aan in het bijzonder fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die ons verplichten om bepaalde persoonsgegevens van openbare en regeringsoverheden te bewaren en over te dragen.

 • voor zover we het nodig of gepast achten (wettelijke basis: artikel 6.1 f) van de AVG: a) om zich naar elke gerechtelijke procedure te schikken; b) om onze gebruiksvoorwaarden te laten naleven; c) om onze activiteiten te beschermen; d) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom te beschermen, zowel die van u of van derden; en e) om ons eventueel de mogelijkheid te geven in beroep te gaan of de schade te beperken die we zouden kunnen lijden.

 

4. Kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan derden?

 

Uw persoonsgegevens kunnen aan onze toeleveranciers overgedragen worden in het kader van prestaties voor ons (klantendienst, marketingdienst, uitvoering van een peiling, applicaties van sociale media voor advertenties, uitvoering van de bestelling (leveringsdiensten inbegrepen), uitvoering van betaling via bankkaart, fraudecontrole, herstelling van producten, behandeling van betaalkaarten, e-mailverdeeldiensten, IT-providers, hosting, auditdienst, etc.) en alleen op onze instructies, met uitsluiting van eender welk ander gebruik (met name in het voordeel van derden). Deze toeleveranciers zijn er contractueel toe verplicht om uw vertrouwelijke persoonsgegevens te bewaren en om maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. De toeleveranciers met wie we samenwerken zouden u informatie kunnen sturen om hun geleverde diensten te promoten of verbeteren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden gecommuniceerd worden (i) voor zover als ICE daartoe bevoegd en/of verplicht is door de wet en/of een andere reglementering, of daartoe uitgenodigd wordt door een openbare instelling of om het even welke andere reglementaire autoriteit, (ii) in geval van een herstructurering, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of iedere andere vorm van volledige of gedeeltelijk overdracht van ons bedrijf, onze activa of aandelen (inclusief in het kader van een faillissement of alle gelijkaardige procedures) in alle vertrouwelijkheid.

Merk op dat wanneer u vrijwillig gegevens, informatie of documenten op het internet of op sociale media deelt (bv. persoonsgegevens bevat in foto’s, verhalen, commentaren en video’s), deze niet langer privé zijn en openbare informatie kunnen worden, toegankelijk voor het grote publiek.

 

5. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

 

Uw persoonsgegevens worden binnen en buiten de Europese Unie overgedragen. Uw persoonsgegevens zijn echter beschermd door specifieke contractuele verplichtingen en dit conform de verplichtingen van de AVG (modelcontractclausules van de Europese Commissie) om te garanderen dat uw persoonsgegevens een beschermingsniveau hebben gelijkwaardig aan dat van de Europese Unie.

 

6. Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij?

 

Uw persoonsgegevens worden zolang als nodig bewaard om de doelen, geformuleerd in ons Privacybeleid, te bereiken met een maximumduur van drie jaar, behalve als een langere bewaarperiode toegestaan of verplicht is door de wet.

 

7. Hoe bescherm we uw persoonsgegevens?

 

ICE heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die u ons verschaft, te beschermen tegen elke niet-geautoriseerde toegang of elk niet-geautoriseerd gebruik. Uw persoonsgegevens worden op een vertrouwelijke manier verwerkt en enkel door de mensen die nodig zijn om het vereiste doel te bereiken. De transacties die plaatsvonden op de website ice-watch.com worden beschermd door een versleuteld SSL-systeem. Merk echter op dat geen enkele gegevensoverdracht via het internet 100% veilig is en dat alle online gedeelde informatie mogelijk onderschept en gebruikt kan worden door personen anders dan de beoogde ontvanger.

ICE zal elke eventuele schending van persoonsgegevens doorgeven aan de Gegevensbeschermingsautoriteit conform de AVG.

 

8. Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze uitoefenen?

 

Conform de AVG beschikt u gratis over het recht op toegang, rechtzetting, verwijdering en beperking van uw persoonsgegevens (zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking vóór de intrekking hiervan en aan de wettelijke verplichtingen die ons ertoe dwingen om uw gegevens te behouden). U beschikt over het recht op overdracht van uw persoonsgegevens.

Uw recht op verzet
U hebt op elk moment en zonder verantwoording het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een schriftelijk verzoek en een kopie van uw identiteitskaart sturen op het volgende adres: Place Mc Auliffe 34, 6600 Bastogne, België of op het e-mailadres privacy@ice-watch.com. We zullen uw verzoek om uw rechten uit te oefenen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

U mag ook altijd een beroep doen op de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, via het volgende adres contact@apd-gba.be indien u acht dat uw persoonsgegevens ten onrechte worden verwerkt.

 

9. Websites van derden - links

 

ICE levert links naar andere websites/organisaties. Net zoals ICE niet verantwoordelijk is voor het onderscheppen van de hierna genoemde informatie, dekt het Privacybeleid het gebruik of het communiceren van informatie door derden op andere websites niet, met inbegrip van de sociale netwerken en offline. We raden u aan om het privacy- en cookiebeleid van websites van derden na te gaan en hun operatoren te contacteren indien u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens.

Wanneer u iets koopt op onze website, wordt u naar de webpagina van Ingenico FS doorverwezen en worden uw financiële gegevens beheerd door de financiële instelling Ingenico FS waarbij hun eigen privacy-/cookiebeleid van toepassing is.

Na een aankoop op onze website, moet u mogelijk de webpagina van onze bezorgservice raadplegen en uw adresgegevens, telefoon, e-mail, enz. worden beheerd door de bezorgservice en hun eigen privacybeleid / cookies is van toepassing.