Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Lees de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden en disclaimers zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.

BEWATCH is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Place Mc Auliffe 34, 6600 Bastogne, België, ingeschreven in het Belgisch Handelsregister onder nummer BE 0645.774.629 (“BEWATCH”). De BEWATCH-website ijs-watch.com (de “Website”) wordt aan u beschikbaar gesteld onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle onderstaande voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u namens uzelf of uw bedrijf akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”). Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u onder geen enkele omstandigheid toegang krijgen tot of gebruik maken van deze Website. Aan het gebruik van de Website zijn tevens aanvullende voorwaarden verbonden zoals vermeld op de Website: de Verkoopvoorwaarden van producten; DE Privacy beleid; en in zaken van Koekjes (“de Aanvullende voorwaarden”).

 

Wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

BEWATCH behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder de Website beschikbaar wordt gesteld, evenals de Aanvullende Voorwaarden, te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze regelmatig te controleren. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene gebruiksvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, prevaleren deze laatste.

 

Gebruik van de Website; beperking tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik

 

De Website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik. In geen geval mag u informatie, computersystemen, producten, afbeeldingen, video's of diensten afkomstig van deze website wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tentoonstellen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen.

Elk gebruik van materiaal van deze website, inclusief maar niet beperkt tot wijziging, reproductie, distributie, herpublicatie, tentoonstelling of overdracht van de inhoud van de website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is ten strengste verboden. U mag geen framing- of frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere gegevens (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of andere vorm) van 'BEWATCH' in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'BEWATCH'. U mag geen metatags of andere verborgen tekst gebruiken waarin de namen of handelsmerken van ’BEWATCH worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U stemt ermee in om BEWATCH en zijn dochterondernemingen te vrijwaren van elke claim, eis, verlies of schade geleden als gevolg van het niet naleven van dit artikel.

U mag de Website niet gebruiken: (i) op ​​een manier die de Website kan onderbreken, beschadigen of aantasten en in het bijzonder door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere kwaadaardige of technologisch schadelijke programma's te introduceren; proberen onrechtmatig toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige andere server, computer of database die met onze Website is verbonden; het aanvallen van onze Website via een wijdverbreide of niet-verstorende aanval, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met criminele of andere illegale activiteiten, of (iii) het veroorzaken van ergernis, ongemak of angst.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De volledige inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, ontwerpen, handelsnamen, tekst, grafische afbeeldingen, interfaces, codes, afbeeldingen, de selectie of rangschikking van al dergelijke elementen, wordt beschermd door de intellectueel eigendom en is eigendom van 'BEWATCH of haar andere respectievelijke eigenaren die een gebruiksrecht en een licentie hebben verleend aan BEWATCH.

 

Informatie verzonden door gebruikers

 

Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie verzameld in overeenstemming met ons Privacybeleid, wordt al het materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt, uploadt of plaatst op de Website (“Communicatie”) als niet-vertrouwelijk beschouwd en wordt het eigendom van 'BEWATCH voor commercieel gebruik of niet. Dit betekent dat u afstand doet van alle eigendomsrechten op dergelijke communicatie en dat u het onbeperkte recht van BEWATCH erkent om deze (of vergelijkbare materialen of ideeën) te gebruiken in welke media dan ook, nu en in de toekomst, zonder voorafgaande kennisgeving, compensatie of anderszins. noch aan enig ander persoon. BEWATCH heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicaties.

 

Link naar sites van derden

 

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, bevat deze website links naar andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door andere providers of derden (“externe sites”). Maar zelfs als deze derde partij gerelateerd is aan BEWATCH, heeft BEWATCH geen controle over deze Externe Sites, die hun eigen privacy- en gegevensverzamelingsbeleid hebben, onafhankelijk van BEWATCH. BEWATCH is niet verantwoordelijk voor hun onafhankelijke beleid of acties, hun privacypraktijken of de inhoud van dergelijke externe sites. Deze Externe Sites zijn bedoeld voor alle doeleinden en zijn toegankelijk op eigen risico. De links impliceren niet dat BEWATCH enig handelsmerk, handelsnaam, ontwerp, logo, symbool of auteursrechtelijk beschermd materiaal sponsort, promoot, ermee verbonden is of ermee geassocieerd is, of wettelijk bevoegd is om dit te gebruiken, weergegeven op of toegankelijk via dergelijke Externe Sites. BEWATCH streeft er echter naar de integriteit van haar website en gerelateerde links te beschermen.

 

Vrijwaring

 

BEWATCH biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website of enige andere externe site. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw toegang tot de Website op eigen risico is en dat ’BEWATCH niet garandeert dat deze Website aan uw behoeften zal voldoen.

BEWATCH geeft geen garantie dat de inhoud van de Website geschikt en beschikbaar is op andere locaties, of dat deze toegankelijk is in gebieden waar de inhoud ervan verboden is. Degenen die ervoor kiezen om van buiten België toegang te krijgen tot de Website, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

BEWATCH filtert geen advertenties of andere inhoud die kinderen kunnen zien op de Website of sites waarvan de inhoud gedeeltelijk wordt gereproduceerd, en daarom kunnen laatstgenoemden inhoud of internet- en/of reclamemateriaal ontvangen dat niet geschikt is voor kinderen. Wij raden ouders en voogden aan de online bezoeken van hun kinderen in de gaten te houden en elektronische filtersoftware te gebruiken.

DEZE WEBSITE EN DE MATERIALEN, INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN DAAROP, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT TEKST, GRAFISCHE GEGEVENS EN LINKS WORDEN GELEVERD “AS IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST BEWATCH ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, DE AFWEZIGHEID VAN COMPUTERVIRUSSEN EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT GEVESTIGDE COMMERCIËLE PRAKTIJKEN OF TER MS VAN PRESTATIE. BEWATCH GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. BEWATCH GEEFT GEEN GARANTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DE WEBSITE IN TERMEN VAN VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, BRUIKBAARHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

Wij streven ernaar om een ​​permanente beschikbaarheid van de site te bereiken en ervoor te zorgen dat er geen fouten optreden tijdens de verzending. Vanwege de aard van internet kan dit echter niet worden gegarandeerd. Bovendien kan uw toegang tot de Website af en toe worden opgeschort of beperkt om reparaties en onderhoud mogelijk te maken of voor de introductie van nieuwe apparatuur of diensten. We zullen proberen de frequentie en duur van deze opschortingen of beperkingen zoveel mogelijk te beperken.

IN GEEN GEVAL ZAL BEWATCH OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN FUNCTIONARISSEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG DIRECT, SPECIAAL, PUNITIES, INCIDENTEEL, EXEMPLARISCH OF INDIRECT VERLIES OF SCHADE, OF VAN ENIGE ANDERE AARD DIE VOOR U OF VOOR EEN DERDE PARTIJ, ZELFS INDIEN BEWATCH EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, HETZIJ BIJ DE UITVOERING VAN EEN CONTRACT, IN GEVAL VAN NALATIGHEID, OF ENIGE ANDERE GEBEURTENISSEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK, ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK OF REALISATIE VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE WEBSITE OF VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ENIGE WEBSITE DIE AAN DEZE SITE IS GEKOPPELD OF DE MATERIALEN OP DERGELIJKE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN DIE UW COMPUTERHARDWARE, SOFTWARE, GEGEVENS OF ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT DEZE SITE, UW GEBRUIK ERVAN, UW BROWNEREN DAAROP OF UW DOWNLOADEN VAN ENIG MATERIAAL VAN DEZE SITE OF ENIGE ANDERE SITE DIE AAN DEZE WEBSITE IS GEKOPPELD. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, ONGEACHT HET FALEN VAN ENIG ANDER VERHAAL. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

 

Een vergoeding

 

U stemt ermee in om BEWATCH, haar leden, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de “Leveranciers”) te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit elke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw internetaccount (inclusief nalatig of onwettig gedrag) door u of een andere persoon die via uw internetaccount toegang krijgt tot de Website.

 

Toepasselijk recht

 

Uw gebruik van de Website wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van België, ongeacht de toepasselijke wetgeving, en de Verdragen inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U gaat ermee akkoord dat alle juridische procedures die direct of indirect verband houden met deze Website zullen worden gevoerd voor de bevoegde rechtbanken in Brussel, België. Elke actie of klacht met betrekking tot de Website moet binnen één jaar na uw actie of klacht aanvangen.

Het onvermogen van 'BEWATCH om de strikte naleving van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen of deze naleving te verzekeren, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand doen van welke bepaling dan ook van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Noch de gedragslijn tussen partijen, noch de handelspraktijk zullen de inhoud van de Algemene Gebruiksvoorwaarden wijzigen.

BEWATCH kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment aan een partij overdragen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.