Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Mei 2018

Lees de volgende gebruiksvoorwaarden en disclaimers aandachtig door alvorens deze Website te gebruiken

ICE IP S.A. is een vennootschap naar Luxemburgs recht, gevestigd te rue des Tilleuls 3, 8832 Rombach, Luxemburg, en ingeschreven in het ondernemingsregister van Luxemburg onder nr. B116256 ('ICE IP'). De Website van ICE IP ice-watch.com (de 'Website') wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert uit hoofde van de daarin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door gebruik te maken van deze Website gaat u zelf of namens het bedrijf waarvoor u werkt akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (de 'Gebruiksvoorwaarden'). Indien u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden mag u op generlei wijze gebruikmaken van deze Website. Op uw gebruik van de Website zijn ook de op de Website vermelde aanvullende voorwaarden van toepassing: de verkoopvoorwaarden voor producten, het privacybeleid en het cookiebeleid (de 'Aanvullende voorwaarden')

 

Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

 

ICE IP behoudt het recht de voorwaarden, bepalingen en mededelingen uit hoofde waarvan de Website wordt aangeboden, alsmede de Aanvullende voorwaarden, te wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van deze voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Aanvullende voorwaarden prevaleren de Aanvullende voorwaarden.

 

Gebruik van de Website; beperking tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik

 

De Website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en ter informatie. U mag de informatie, software, producten, afbeeldingen, video's en diensten op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, vermenigvuldigen, publiceren, in licentie geven, overdragen, verkopen of er afgeleide werken van maken.

Gebruikmaking van het materiaal op deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aanpassen, vermenigvuldigen, verspreiden, publiceren, weergeven of verzenden van de content op deze Website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is streng verboden. U mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen handelsmerken, logo's of andere eigendomsrechtelijk beschermde informatie (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of formulieren) van ICE IP framen of met behulp van framingtechnieken insluiten. U mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen metatags of andere 'verborgen tekst' gebruiken met de namen of handelsmerken van ICE IP. U stemt ermee in ICE IP en de gelieerde bedrijven van ICE IP schadeloos te stellen voor alle aanspraken, eisen, verliezen of schade als gevolg van schending van deze paragraaf.

U mag de Website niet gebruiken: (i) op een wijze die de Website kan onderbreken, beschadigen of aantasten en waarbij in het bijzonder bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen of logische bommen worden geïntroduceerd dan wel ander materiaal dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken; wordt gepoogd ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website; onze site wordt aangevallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of service-aanval, of (ii) voor frauduleuze doeleinden, of in verband met een strafbaar feit of een andere onrechtmatige daad, of (iii) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

 

De volledige content op deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, ontwerpen, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, interfaces,  codes, foto's en de selectie en indeling daarvan, wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en is eigendom van ICE IP of de respectieve eigenaren die ICE IP het recht en de licentie op het gebruik ervan hebben verleend.

 

Door de gebruiker verzonden informatie

 

Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie die wij op grond van de richtlijnen in ons Privacybeleid van u kunnen verzamelen, worden alle materiaal, informatie en andere mededelingen die u overdraagt via, uploadt naar of plaatst op deze Website ('Mededelingen') geacht niet-vertrouwelijk te zijn en worden en blijven dergelijke Mededelingen het exclusieve eigendom van ICE IP voor commercieel of niet-commercieel gebruik. U ziet derhalve af van eventuele eigendomsrechten op dergelijke Mededelingen en u erkent het onbeperkte recht van ICE IP om de Mededelingen (of vergelijkbaar materiaal of concepten) nu en in de toekomst zonder kennisgeving, vergoeding of andere verplichting jegens u of anderen in welke vorm ook te gebruiken. ICE IP heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Mededelingen.

 

Links van derden

 

In een poging om onze bezoekers meerwaarde te bieden, bevat deze Website links naar andere websites die eigendom zijn en worden beheerd door leveranciers en andere derden (de 'Externe sites'). Zelfs indien deze derden gelieerd zijn aan ICE IP heeft ICE IP geen zeggenschap over dergelijke websites, die onafhankelijk van ICE IP een eigen privacy- en gegevensverzamelingsbeleid hanteren. ICE IP draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze onafhankelijke beleidsregels of acties en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van dergelijke Externe sites. Deze Externe sites zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en uw gebruik ervan is dan ook voor eigen risico. Links houden niet in dat ICE IP sponsor is van, het gebruik aanbeveelt van, aangesloten is bij of geassocieerd is met, of wettelijk bevoegd is om gebruik te maken van alle handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, ontwerpen, logo’s, symbolen of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal die worden weergegeven op of toegankelijk zijn via dergelijke Externe sites. Niettemin streeft ICE IP ernaar de integriteit van de Website en de links die daarop worden geplaatst te beschermen.

 

Disclaimer

 

ICE IP doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de content van deze Website of de content van een andere site of de Externe sites. U begrijpt en stemt ermee in dat u de Website op eigen risico gebruikt en dat ICE IP niet garandeert dat de Website aan uw eisen voldoet.

ICE IP beweert geenszins dat de content van de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere plaatsen, en het is verboden om ze te bezoeken vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. Diegenen die ervoor kiezen om deze Website te bezoeken vanuit een plaats buiten België doen dit op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetgeving.

ICE IP filtert geen advertenties of andere content die via onze Website of 'hot-linked sites' toegankelijk kunnen zijn voor kinderen, en het is mogelijk dat kinderen via internet en/of advertenties content en materiaal te zien krijgen die voor hen ongeschikt zijn. Wij raden ouders en voogden aan toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en het gebruik van elektronische filtersoftware te overwegen.

DEZE WEBSITE EN HET MATERIAAL, DE INFORMATIE, DE DIENSTEN EN DE PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT TEKST, AFBEELDINGEN EN LINKS, WORDEN GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN ZONDER ENIGERLEI UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT VERWERPT ICE IP ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, VRIJWARING VAN COMPUTERVIRUSSEN, EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE NASLEEP VAN DE VERKOOP OF DE PRESTATIES. ICE IP VERKLAART NOCH GARANDEERT DAT DE FUNCTIES VAN DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ FUNCTIONEREN, DAT GEBREKEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER WAAOP DEZE DRAAIT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. ICE IP GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN AF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE WAT BETREFT VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, NUT, TIJIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de Website ononderbroken beschikbaar is en dat informatie foutvrij wordt overgedragen. Door de aard van internet kan dit evenwel niet worden gegarandeerd. Ook kan de Website van tijd tot tijd niet of slechts beperkt toegankelijk zijn vanwege reparaties, onderhoud, of het introduceren van nieuwe voorzieningen of diensten. Wij trachten de frequentie en duur van dergelijke onderbrekingen of beperkingen tot een minimum te beperken.

ICE IP, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN EN DE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE U OF EEN DERDE ZOU KUNNEN LIJDEN, ZELFS ALS ICE IP OF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN EERDER ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, HETZIJ IN EEN ACTIE OP GROND VAN EEN CONTRACT, DOOR NALATIGHEID, OF ENIGE ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, OF DE UITVOERING VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN EN HET MATERIAAL DIE VIA DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN OF DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, AAN DEZE WEBSITE GEKOPPELDE WEBSITES OF HET MATERIAAL OP DERGELIJKE WEBSITES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VIRUSSEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR, SOFTWARE, GEGEVENS OF ANDERE EIGENDOM KUNNEN INFECTEREN VANWEGE UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN, OF SURFEN OP DEZE WEBSITE OF OMDAT U MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE OF VAN ANDERE AAN DEZE WEBSITE GEKOPPELDE WEBSITES DOWNLOADT. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN BLIJVEN VAN KRACHT IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT.

 

Schadeloosstelling

 

U stemt ermee in ICE IP, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de 'Aanbieder') schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of een activiteit die verband houdt met uw internetaccount (met inbegrip van grove nalatigheid), door u of iemand anders die via uw internetaccount toegang heeft tot de Website.

 

Toepasselijk recht

 

Uw gebruik van deze Website wordt in alle opzichten beheerst door Belgisch recht, zonder verwijzing naar de keuze van wettelijke bepalingen, en niet door conventies inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U stemt in met de bevoegdheid en het rechtsgebied van de rechtbanken in Brussel, België, voor alle gerechtelijke procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze Website. Eventuele acties die u overweegt of een eventuele aanspraak die u maakt met betrekking tot de Website moeten plaatsvinden binnen één (1) jaar na de aanspraak of acties. Indien ICE IP verzuimt om de strikte uitvoering van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven, mag zulks niet worden opgevat als een verklaring van afstand van die bepaling of dat recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden noch gewijzigd door de handelingen tussen de partijen noch door handelspraktijken. ICE IP kan op grond van deze Gebruiksvoorwaarden haar rechten en plichten toewijzen aan een andere partij, zonder kennisgeving aan u.